O projekcie

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: "Startup na start".

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Chełma, Lublina, powiatów: chełmskiego, lubelskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, świdnickiego, włodawskiego, poprzez przeszkolenie z rozpoczynania działalności gospodarczej 50 osób pozostających bez zatrudnienia, samozatrudnienie 40 z nich w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości, udzielenie wsparcia pomostowego oraz zapewnienie w nowopowstałych firmach kolejnych 20 nowych miejsc pracy do 31/12/2018.Wyniki oceny biznesplanówOstateczna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania

Wsparcie nawet do 24 000 zł

Szkolenia grupowe: z administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek


Doradztwo indywidualne:
- pomoc ad-hoc z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
- tworzenia biznesplanu
- źródła finansowania działalności
- strategia marketingowa
- harmonogram działań
- ocena ryzyka


Jednorazowe Wsparcie finansowe: Wnioski, które uzyskają najwyższą notę komisji oceniającej otrzymają wsparcie finansowe nawet do 24 000 zł. Pieniądze te można przeznaczyć na inwestycje niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej.


Comiesięczne wsparcie pomostowe - przyznajemy nawet do 980 zł przez 12 miesięcy. Pomoc może zostać przeznaczona na niezbędne wydatki pojawiające się przy prowadzeniu działalności gospodarczej, np.: opłaty, podatki, czynsze itp.


Stałe wsparcie szkoleniowców. Każdy z uczestników projektu otrzymuje 6 godzin szkolenia z zakresu dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, problemów i potrzeb informacyjnych.


Ponadto dla uczestników i uczestniczek projektu przewidziane jest:
- wyżywienie na szkoleniu
- materiały szkoleniowe: podręcznik, notes, długopis.


Bezrobotni powyżej 30. roku życia

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 30 i więcej lat, bezrobotnych (zarejestrowanych w UP)/biernych zawodowo, które w okresie 12 mies. przed przystąpieniem do projektu nie były zarejestrowane w KRS/CEIDG/nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów.

Do preferowanych grup należą:
● osoby w wieku 50 i więcej lat
● kobiety
● niepełnosprawni
● długotrwale bezrobotni
● o niskich kwalifikacjach

Wśród osób obligatoryjnie znajdzie się min. 5% osób odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.


Harmonogram

Projekt "Startup na start” jest realizowany przez Wschodnią Agencję Rozwoju Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2018 r.

Termin rekrutacji: 01.04.2017 - 30.06.2017

Wymagane dokumenty

W przygotowaniu

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem / Uczestniczką projektu mogą być osoby fizyczne w wieku 30 i więcej lat, które w okresie 12 mies. przed przystąpieniem do projektu nie były zarejestrowane w KRS/CEIDG/nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym:

1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby powyżej 50 r. życia,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby niskowykwalifikowane,

2. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna - doc)
Załączniki Formularza rekrutacyjnego
a) oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa (wypełnia TYLKO osoba spełniająca ten warunek)
1a. Karta oceny formularza rekrutacyjnego I etapu rekrutacji
1b. Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etapu rekrutacji
Wzór oświadczenia uczestnika

Dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozpoczynanie działalności gospodarczej:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Wzór biznesplanu (wersja edytowalna)
3. Karta oceny biznesplanu
4. Wymagania dotyczące biznesplanu
5. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu a Beneficjantem
6. Wzór oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postepowania sądowe lub administracyjne dot. niespłaconych zobowiązań pieniężnych
7. wzory oświadczeń zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia /złożenia poręczenia


Komplet dokumentów rekrutacyjnych (wersja zip.)
Komplet dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego (wersja zip).

Zgłoś się już dziś

Daj sobie szansę na sukces i wypełnij formularz znajdujący się obok.

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do projektu. Z osobami, które spełniają kryteria skontaktujemy się osobiście i poinformujemy o dalszych czynnościach, które należy wykonać, aby skorzystać z realizowanego projektu.

Wypełnij formularzWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)